>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Thị Kim Ngân

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Simple 3-3-1 model and implication for dark matter
    P. V. Dong, N. T. K. Ngan, D. V. Soa
    PHYSICAL REVIEW D 90, 075019 (2014)

Tạp chí không thuộc SCIE