>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Chí Thảo

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

Tạp chí không thuộc SCIE

  1. PHENOMENOLOGY OF THE REDUCED MINIMAL 3-3-1 MODEL
    TRAN THANH LAM, NGUYEN CHI THAO, HO HOANG TINH, NGUYEN THI XINH, NGUYEN VAN XUYEN, HOANG NGOC LONG
    Communications in Physics 23, 1-9 (2013)