>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Phạm Tuấn Minh

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Impact of magnetic dopants on magnetic and topological phases in magnetic topological insulators
    Thanh-Mai Thi Tran, Duc-Anh Le , Tuan-Minh Pham, Kim-Thanh Thi Nguyen, and Minh-Tien Tran
    PHYSICAL REVIEW B 102, 205124 (2020)

Tạp chí không thuộc SCIE