>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Tuấn Duy

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

 1. Physical constraints derived from FCNC in the 3-3-1-1 model
  Duy Nguyen Tuan, Takeo Inami, Huong Do Thi
  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 81, 813 (2021)
 2. Investigation of the Higgs boson anomalous FCNC interactions in the simple 3-3-1 model
  D. T. Huong, N. T. Duy
  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 80, 439 (2020)
 3. Flavor changing in the flipped trinification
  D. N. Dinh, D. T. Huong, N. T. Duy, N. T. Nhuan, L. D. Thien, and Phung Van Dong
  Physical Review D 99, 055005 (2019)
 4. Investigation of dark matter in the 3-2-3-1 model
  D. T. Huong, P. V. Dong, N. T. Duy, N. T. Nhuan and L. D. Thien
  PHYSICAL REVIEW D 98, 055033 (2018)

Tạp chí không thuộc SCIE