>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Phạm Văn Kỳ

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

 1. Perturbative solutions of the f (R)-theory of gravity in a central gravitational field and some applications
  Nguyen Anh Ky, Pham Van Ky, Nguyen Thi Hong Van
  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 78, 539 (2018)

Tạp chí không thuộc SCIE

 1. New phenomena with the f(R)-theory of gravitation in a central gravitational field
  Pham Van Ky, Nguyen Thi Hong Van and Nguyen Anh Ky
  Journal of Physics: Conference Series 1506, 012001 (2020)
 2. TESTING THE f(R)-THEORY OF GRAVITY
  NGUYEN ANH KY, PHAM VAN KY AND NGUYEN THI HONG VAN
  Communications in Physics 29, 25-46 (2019)