>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Hoàng Mạnh Tiến

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Quasi-bound states induced by one-dimensional potentials in graphene
    H.Chau Nguyen, M.Tien Hoang, and V.Lien Nguyen
    Phys. Rev. B 79, 035411 (2009)

Tạp chí không thuộc SCIE