>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Đức Giang

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

Tạp chí không thuộc SCIE

  1. Effects of Electroporation on Biological Membranes Exposed to High Potentials
    Nguyen Thi Thuy Nhung, Le Thanh Tung, Nguyen Duc Giang, Ngo Van Thanh and Nguyen Ai Viet
    Communications in Physics 20, 211-219 (2010)