>> Center for Computational Physics

Activities

Seminars

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Synaptic Mechanism of Synchronized Bursting Events in Neuronal Cultures
Prof. Chi Keung Chan (Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan)
10:00 AM, Thursday 31-12-2015
Room 202, second floor, Institute of physics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi

Can Spin-Orbit Interaction protect a Non-Fermi Liquid?
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (Center for Theoretical physics, Institute of Physics, Hanoi)
10:00 AM, Tuesday 01-09-2015
Room 202, second floor, Institute of physics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi

Lepton mass hierarchy in the light of time-space symmetry with microscopic curvatures
Võ Văn Thuận (Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Văn phòng Ban CĐNN dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội)
10:AM, Tuesday 04-08-2015
Room 202, second floor, Institute of physics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi

Engineering nanomaterials from bottom up: The rise of computer simulation
Nguyễn Đắc Trung (Institute of Mechanics Vietnam Academy of Science and Technology 264 Doi Can St., Ba Dinh, Hanoi)
10:00 AM, Tuesday 05-05-2015
Room 202, second floor, Institute of physics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi

Tìm kiếm mối liên hệ giữa tương đối tính tổng quát và cơ học lượng tử.
Võ Văn Thuận ()
10:00 AM, Tuesday 21-04-2015
Room 202, second floor, Institute of physics, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi