>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

QCD resummation for jet substructures
Hsiang-nan Li (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
09:30 - 10:00, Thứ Sáu 23-12-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

New formulation of Horava-Lifshitz quantum gravity as a master constraint theory
Ho-Lai Yu (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
10:00 - 10:30, Thứ Sáu 23-12-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Constraints on Effective Dark Matter Interactions
Tzu-Chiang Yuan (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
10:30 - 11:00, Thứ Sáu 23-12-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Meson Mixing in QCD
Hai-Yang Cheng (Institute of Physics, Academia Sinica, Taiwan)
11:00 - 11:30, Thứ Sáu 23-12-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Dark energy: fiction or reality?
Roland TRIAY (Centre de Physique Theorique, Universitie d'Aix - Marseille II, Marseille, France)
10:00AM, Thứ Hai 05-12-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Dynamical mean field theory for the Dynamic Hubbard model
TS. Bạch Hương Giang (Trung tâm Vật lý Lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00AM, Thứ Ba 25-10-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Effect of Adatoms on Transport Properties of Graphene: Numerical Calculations of Quantum Diffusion
Nguyễn Thùy Nhung (Trung tâm Vật lý Tính toán, Viện Vật lý)
10:00AM, Thứ Ba 11-10-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Introduction the invariant imbedding method and its applications
TS. Phùng Duy Khương (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 04-10-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

The localization transition on a Cayley-tree
ThS. Trần Thanh Thúy (Trung tâm Vật lý tính toán)
10:00 AM, Thứ Tư 28-09-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Economic vs. Deterministic joint remote state preparation
Nùng Văn Đơn & Cao Thị Bích (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 20-09-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Nanoelectronics: When one electron is too many
GS. Vladimir Bubanja (Industrial Research Ltd, Lower Hutt, Wellington, New Zealand)
10:00, Thứ Sáu 19-08-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Lý thuyết thêm chiều và sự thống nhất Higgs Gauge
TS. Phùng Văn Đồng (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00, Thứ Ba 16-08-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Si/Ge nanostructures for applications in thermoelectricity
GS. Lê Thành Vinh (Aix-Marseille University, France)
10:00, Thứ Ba 09-08-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hiện tượng đảo dấu điện tích và quá trình phóng ADN của virus
PGS. TS. Nguyễn Thế Toàn (Viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ)
10:00, Thứ Ba 19-07-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Đối xứng gián đoạn trong Vật lý hạt cơ bản
GS. TS. Hoàng Ngọc Long (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00, Thứ Ba 12-07-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô hình hóa sự gấp nếp protein và tương tác protein-protein
ThS. Bùi Phương Thúy (NCS, Trung tâm Vật lý tính toán)
14:00, Thứ Sáu 17-06-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Động lực học của sự hình thành amyloid
ThS. Nguyễn Bá Hưng (NCS, Trung tâm Vật lý tính toán)
15:00, Thứ Sáu 17-06-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Đặc tính của các hạt vô hướng trong các Mô hình chuẩn mở rộng
Trần Đình Thám (NCS, Trung tâm Vật lý lý thuyết)
14:00, Thứ Sáu 10-06-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Đồng nhất thức Ward-Takahashi cho hàm đỉnh 3 điểm của SQED ở bậc một vòng
Hà Thanh Hùng (NCS, Trung tâm Vật lý lý thuyết)
14:00, Thứ Sáu 10-06-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Đối xứng gián đoạn trong các Mô hình chuẩn mở rộng
Lê Thọ Huệ (NCS, Trung tâm Vật lý lý thuyết)
14:00, Thứ Sáu 10-06-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

First-principles Density Functional Theory descriptions of van der Waals interaction in molecular systems
TS. Nguyễn Huy Việt (Trung tâm Vật lý tính toán)
10:00, Thứ Ba 26-04-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Designing Ferritic Steels by Ab-initio Method
TS. Nguyễn Mạnh Đức (Theory and Modeling Department, Culham Centre for Fusion Energy, United Kingdom, Atomic Energy Authority, Abingdon, OX14 3DB, United Kingdom)
10:00, Thứ Ba 19-04-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Lepton flavor violation in tau decay and CP violation
TS. Đỗ Thị Hương (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00, Thứ Ba 18-01-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Slow exciton-exciton scattering in 3D and 2D semiconductors
TSKH. Hoàng Ngọc Cầm (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00, Thứ Ba 11-01-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Heavy Quarks and the Strong Potential
GS. Sally Seidel (University of New Mexico)
14:00, Thứ Ba 04-01-2011
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội