>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Quantum Phase Operator Revisited
GS. Chia-Chu CHEN (Department of physics, National Cheng Kung university, Tainan, Taiwan)
15:00, Thứ Năm 20-12-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Global Constraints on the simplest Darkon Model - a Bayesan Analysis
GS. Tzu-Chiang YUAN (Institute of physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan)
15:30, Thứ Năm 20-12-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

A non-zero thetha_{13} for neutrino oscillation and theoretical models
GS. Xiao-Gang HE (Department of physics, National Taiwan University, Taiepi, Taiwan)
16:00, Thứ Năm 20-12-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Hà Nội

Superconductivity for everyone: 101 Years of its Discovery
GS. Mukunda P. Das (Department of Theoretical Physics, RSPE The Australian National University, Canberra, Australia)
10:00AM, Thứ Hai 29-10-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Adding quantum nuclear effects to molecular dynamics simulations
TS. Nguyễn-Thị Vân-Oanh (Laboratoire de Chemie Physique, Université Paris Sud)
10:00AM, Thứ Ba 04-09-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Beliaev theory of spinor Bose-Einstein condensates
Nguyễn Thanh Phúc (Khoa Vật lý, Đại học Tokyo)
10:00 AM, Thứ Ba 14-08-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Một số hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực Vật lý tính toán tại ĐH Bách Khoa Tp.HCM
GS. Võ Văn Hoàng (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh)
14:30, Thứ Sáu 20-07-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Measurement of transverse momentum spectrum of W bosons at the LHC with the ATLAS detector
TS. Nguyễn Thị Hồng Vân (Trung tâm Vật lý Lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 21-02-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Magneto-thermopower of a quantum dot: effects of asymmetry in Kondo channels
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (Khoa Vật lý, Đại học Cincinnati, Hoa Kỳ & Trung tâm Vật lý Lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 07-02-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Theoretical study of the fragmentation of small neutral carbon clusters Cn and hydrocarbons CnH
TS. Đỗ Thị Nga (Trung tâm Vật lý Tính toán, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 03-01-2012
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội