>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Lê Thọ Huệ
Năm đoạt giải2013
Thành tích Các công trình nghiên cứu:
  1. Lepton flavor violating processes $ au ->mu gamma, au -> 3mu$ and $Z ->mu au$ in the supersymmetric 3-3-1 model, Lê Thọ Huệ, Đỗ Thị Hương, Hoàng Ngọc Long, Nuclear Physics B 873, 207-247, 2013, SCI.
  2. Supersymmetric reduced minimal 3-3-1 model, Đỗ Thị Hương, Lê Thọ Huệ, M. C. Rodriguez, Hoàng Ngọc Long, Nuclear Physics B 870, 293-322, 2013. SCI.