>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Lê Thọ Huệ
Năm đoạt giải2010
Thành tích
  1. P.V. Dong, L. T. Hue, and H. N. Long, "The 3-3-1 model with A4 flavor symmetry" , Physical Review D 81, 053004, 2010.
  2. P. V. Dong, L. T. Hue, H. T. Hung, H. N. Long, and N. H. Thao, "Symmetry Factors of Feynman Diagrams for Scalar Fields" , Theoretical and Mathematical Physics 165(2), 1500–1511, 2010 .