Nâng lương thường xuyên:

Đối với cán bộ trong Biên chế:

- Hàng năm, Viện sẽ có 02 đợt nâng lương thường xuyên:

  • Đợt 1: đối với cán bộ được lên lương từ tháng 1 đến tháng 6 của năm;
  • Đợt 2: đối với cán bộ được lên lương từ tháng 7 đến tháng 12 của năm;

- Quy trình lên lương như sau:

Phòng QLTH sẽ thông báo trên mạng nội bộ của Viện “Danh sách cán bộ đến thời hạn được nâng lương thường xuyên”. Sau thời gian 07 ngày làm việc, nếu không có ý kiến thắc mắc, Hội đồng lương của Viện sẽ họp, đề nghị Viện trưởng ra quyết định lên lương cho cán bộ và gửi báo cáo lên Ban Tổ chức – Cán bộ.

Đối với cán bộ Hợp đồng:

  • Đối với cán bộ Hợp đồng trong thời gian hưởng lương tập sự (85%): (Mẫu 01-TCCB-2013)
    • Hợp đồng ở ngạch kỹ thuật viên và tương đương: hết 06 tháng hưởng lương tập sự, đương sự phải có báo cáo công việc, có ý kiến của Lãnh đạo Phòng hay chủ nhiệm đề tài trả lương trực tiếp, có ý kiến của Viện trưởng. Viện sẽ ra Quyết định hưởng 100% lương theo quy định của Nhà nước.
    • Hợp đồng ở ngạch nghiên cứu viên, kỹ sư hoặc tương đương, thời gian hưởng lương tập sự là 12 tháng.
  • Đối với cán bộ Hợp đồng đã hết thời gian hưởng lương tập sự, thời gian nâng bậc lương thường xuyên là 03 năm/1 lần (nếu hoàn thành nhiệm vụ). Cán bộ Hợp đồng phải có đơn đề nghị được nâng bậc lương thường xuyên, có ý kiến của Lãnh đạo Phòng hoặc chủ nhiệm đề tài trực tiếp trả lương và ý kiến của Viện trưởng. Sau đó Viện sẽ ra Quyết định lên lương.(Mẫu 02-TCCB-2013).

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn