Nâng lương trước thời hạn

Nâng lương trước hạn do lập thành tích trong công tác:

Một số điểm cần lưu ý về nâng lương trước hạn:

 • Thời gian xét nâng lương trước hạn được tổ chức vào quý 1 năm liền kề;
 • Chỉ tiêu được nâng lương trước hạn: 10% trên tổng biên chế được duyệt (Viện Vật lý là 10 chỉ tiêu/năm);
 • Đối tượng được xét nâng lương trước hạn: đã ở bậc lương hiện hưởng 02 năm, đạt thành tích trong công tác; chưa xếp ở bậc lương cuối cùng trong ngạch;
 • Không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác;
 • Hội đồng xét dựa trên Bản Quy chế nâng lương trước hạn và thành tích đương sự đạt được trong công tác (Quyết định khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Vật lý và các cấp tương đương: Công đoàn, Đoàn Thanh niên…);
 • Sau khi Hội đồng họp xét, công bố công khai danh sách cán bộ được nâng lương trước thời hạn (ít nhất 07 ngày làm việc ) trên website của Viện.

HỒ SƠ:

 • Công văn của Viện Vật lý đề nghị Viện Hàn lâm phê duyệt;
 • Photo quyết định nâng gần nhất;
 • Photo Biên bản họp Hội đồng nâng lương của Viện;
 • Photo Quy chế nâng lương trước thời hạn của Viện;
 • Photo toàn bộ Quyết định liên quan đến thành tích của cá nhân được đề nghị nâng lương trước thời hạn.

Nâng lương trước hạn do đã có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu và đã ở bậc lương hiện hưởng được 02 năm, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, Viện sẽ thông qua Hội đồng lương, gửi Công văn đề nghị Viện Hàn lâm ra Quyết định.

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo nghỉ hưu của đương sự;
 • Photo Quyết định nâng lương gần nhất;
 • Công văn của Viện Vật lý.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn