QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

(Quyết định số 10/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Đăng ký danh hiệu thi đua:

Hàng năm, các cá nhân, tập thể phải đăng ký thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm để phấn đấu. Bản đăng ký phải gửi về Viện Hàn lâm trước ngày 28/2 hàng năm để theo dõi và làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua.

Các hình thức thi đua, khen thưởng

 1. Hình thức thi đua, khen thưởng cấp cơ sở:
  • Danh hiệu Lao động tiên tiến: (đối với cá nhân, tập thể);
  • Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: Đối với cá nhân: Tỷ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở không vượt quá 10% tổng số cán bộ, viên chức tại cơ quan;
  • Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị: (đối với cá nhân, tập thể).
 2. Các hình thức thi đua, khen thưởng cấp Viện Hàn lâm:
  • Danh hiệu chiến sỹ thi đua Viện Hàn lâm (cá nhân);
  • Danh hiệu Tập thể xuất sắc cấp Viện Hàn lâm (Tập thể);
  • Danh hiệu Cờ thi đua của Viện Hàn lâm (Tập thể);
  • Bằng khen của Chủ tịch Viện: (đối với cá nhân, tập thể).
 3. Danh hiệu thi đua khen thưởng cấp Nhà nước: Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước...

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn