CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày giờ

Chủ nhật
(14/11/2021)

Thứ 2
(15/11/2021)

Thứ 3
(16/11/2021)

Thứ 4
(17/11/2021)

8:30 - 12:00

- Đăng ký đại biểu
- Khai mạc Hội nghị
- Phiên toàn thể
- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C

- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C
- Tiểu ban POSTER 2

THAM QUAN

ĂN TRƯA

13:30 - 17:00- Đăng ký đại biểu

- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C
- Tiểu ban POSTER 1

- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C
- Phiên toàn thể
- Bế mạc Hội nghị

18:00 - 20:00

TIỆC HỘI NGHỊ