CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày giờ

Thứ 5
(04/11/2021)

Thứ 6
(05/11/2021)

Thứ 7
(06/11/2021)

Chủ nhật
(07/11/2021)

8:30 - 12:00

- Đăng ký đại biểu
- Khai mạc Hội nghị
- Phiên toàn thể
- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C

- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C
- Tiểu ban POSTER 2

THAM QUAN

ĂN TRƯA

13:30 - 17:00- Đăng ký đại biểu

- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C
- Tiểu ban POSTER 1

- Tiểu ban A
- Tiểu ban B
- Tiểu ban C
- Phiên toàn thể
- Bế mạc Hội nghị

18:00 - 20:00

TIỆC HỘI NGHỊ