Quý đại biểu gửi Đăng ký tham dự, Tóm tắt báo cáoBáo cáo toàn văn
qua email của hội nghị:
HNVLKTUD_CAEP@iop.vast.ac.vn

  • Hạn nộp Đăng kí tham dự và Tóm tắt báo cáo:  10 tháng 10 năm 2021
  • Thông báo kết quả lựa chọn báo cáo:                   05 tháng 10 năm 2021
  • Hạn nộp báo cáo toàn văn:                                    17 tháng 11 năm 2021