HỘI NGHỊ PHÍ

Mức nộp Hội nghị phí 
(Hội nghị phí là chi phí cho: tài liệu hội nghị, nước uống giữa buổi, ăn trưa và tiệc hội nghị) 

Thành phần tham dự

Mức phí nộp trước ngày 01/9/2022

Mức phí nộp sau ngày 01/9/2022

Nghiên cứu viên, giáo viên, khách,…

1.600.000 VND

1.900.000 VND

Sinh viên/học viên sau đại học

1.300.000 VND

1.600.000 VND

    
Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí là 600.000 VND/ báo cáo


      Hình thức nộp hội nghị phí:
    
        1. Tiền mặt:
  Nộp tại bàn đăng ký khi tham gia Hội nghị.
      
  2. Chuyển khoản:
      
  (Phiếu thu sẽ được trả cho Quý đại biểu tại bàn đăng ký khi tham gia Hội nghị)

              Chủ tài khoản:                              Nguyễn Thị Khánh Vân
              Ngân hàng/chi nhánh:                  Vietcombank - chi nhánh Đào Tấn
              Số tài khoản:                                  0611001910728

              Nội dung chuyển khoản :“Tên đại biểu – ICPA12”