Quý đại biểu tải các mẫu bằng cách bấm vào

Mẫu Báo cáo tóm tắt
Mẫu Báo cáo toàn văn
Mẫu Báo cáo Poster

Báo cáo tóm tắt và Báo cáo toàn văn gửi về Ban Thư ký của Hội nghị qua email:

hnqhqp_icpa@iop.vast.vn

  • Hạn nộp Báo cáo tóm tắt :  30 tháng 08 năm 2022
  • Hạn nộp Báo cáo toàn văn :  02 tháng 10 năm 2022

    (Số trang tối đa cho báo cáo: Plenary paper - 8 trang; Invited paper - 6 trang; Oral & Poster paper - 4 trang)
    Các báo cáo tại Hội nghị sẽ được phản biện trước khi đăng trên Kỷ yếu Hội nghị (có chỉ số ISBN)