CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày giờ

THỨ 4
(28/09/2022)

Thứ 5
(29/09/2022)

Thứ 6
(30/09/2022)

Thứ 7
(01/10/2022)

8:30 - 12:00

- Đăng ký đại biểu
- Khai mạc Hội nghị
- Phiên toàn thể
- Báo cáo theo Tiểu ban

- Báo cáo theo Tiểu ban
- Tiểu ban POSTER 2

THAM QUAN

ĂN TRƯA

13:30 - 17:00- Đăng ký đại biểu

- Báo cáo theo Tiểu ban
- Tiểu ban POSTER 1

- Báo cáo theo Tiểu ban
- Phiên toàn thể
- Bế mạc Hội nghị

18:00 - 20:00

TIỆC HỘI NGHỊ