Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Đại học Quốc gia Tp. HCM

Viện Vật lý, VAST

Trung tâm Vật lý Quốc tế, VAST