English
Nguyễn Hồng Quang, Vật lý lý thuyết

Địa chỉ liên hệ:

Tên: Nguyễn Hồng Quang (N. H. Quang)
Chức danh: PGS. TS. NCVCC
Cơ quan:

Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (IOP, VAST),
Nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 024-37661095, Fax: (+84) 024-37662107
E-mail: nhquang@iop.vast.vn; quang.vast@gmail.com
Website: http://www.iop.vast.ac.vn/~nhquang
Facebook: https://www.facebook.com/hquang.nguyen.50364/

Chức danh hiện tại:

Thông tin cá nhân:

Bằng cấp, Học vị:

Nghiên cứu Sau tiến sỹ:

Chức vụ đã đảm nhiệm:

Hoạt động khoa học:

Tham gia tổ chức các Lớp học, Hội nghị, Hội thảo:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Giảng dạy:

Các giáo trình đại học và sau đại học

Các công trình chọn lọc: